FAQ

Ποια δικαιολογητικά/έγγραφα χρειάζονται για την έκδοση του ασφαλιστηρίου;

 • Άδεια κυκλοφορίας οχήματος
 • Άδεια οδήγησης του οδηγού αντίστοιχης κατηγορίας (Ελληνικό ή Ευρωπαϊκό Δίπλωμα)

Είναι υποχρεωτική η ασφάλιση του αυτοκινήτου μου;

Ο κύριος ή κάτοχος αυτοκινήτου που κυκλοφορεί μέσα στην Ελλάδα επί της οδού, υποχρεούται να έχει καλύψει με ασφάλιση την εκ τούτου έναντι τρίτων αστική ευθύνη.
Η υποχρέωση ασφάλισης υφίσταται διαρκώς από τη χορήγηση της άδειας κυκλοφορίας και των πινακίδων κυκλοφορίας, χωρίς να εξαρτάται από την εν τοις πράγμασι κίνηση ή λειτουργία του αυτοκινήτου, εκτός αν έχει τηρηθεί η διαδικασία της ακινησίας.

Από πότε ισχύει η ασφάλισή μου;

Η ασφαλιστική κάλυψη αρχίζει μόνο με την καταβολή ολόκληρου του οφειλόμενου ασφαλίστρου στον ασφαλιστή, πριν από την οποία απαγορεύεται η παράδοση του ασφαλιστηρίου συμβολαίου στον ασφαλισμένο ή τον λήπτη της ασφάλισης και ισχύει για όσο χρόνο ορίζεται στο ασφαλιστήριο.

Πότε λήγει η ασφάλισή μου και πώς μπορώ να την ανανεώσω;

Η ασφάλισή σας έχει ορισμένη διάρκεια, που επιλέξατε κατά την ασφάλισή σας και ισχύει μόνο για το χρονικό διάστημα που ορίζεται
με ακρίβεια στην πρώτη σελίδα του ασφαλιστήριου συμβολαίου σας. Πιο συγκεκριμένα, στο ασφαλιστήριο συμβόλαιο θα βρείτε την ημερομηνία και ώρα έναρξης και την ημερομηνία και ώρα λήξης.
Απαραίτητη προϋπόθεση για την ανανέωση της ασφάλισής σας είναι να επικοινωνήστε έγκαιρα με τον ασφαλιστικό μας σύμβουλο, ο οποίος θα σας ενημερώσει για τα ασφάλιστρα ανανέωσης, η πληρωμή των οποίων πρέπει να πραγματοποιηθεί απαραίτητα πριν την ημερομηνία λήξης του ασφαλιστηρίου συμβολαίου σας. Η αυτόματη ανανέωση της ασφάλισης που ίσχυε κατά το παρελθόν, έχει πάψει να ισχύει από το Μάϊο του 2014.

Πώς μπορώ να ακυρώσω το ασφαλιστήριο συμβόλαιό μου;

Ο ασφαλισμένος / λήπτης της ασφάλισης μπορεί κατά την διάρκεια ισχύος του ασφαλιστηρίου συμβολαίου να ζητήσει ακύρωση του, οποτεδήποτε το επιθυμεί, με γραπτή εντολή.
Σε αυτή την περίπτωση, θα πρέπει να επικοινωνήσετε με τον ασφαλιστικό σας σύμβουλο για να σας προμηθεύσει την Επιστολή Καταγγελίας που πρέπει να υπογράψετε, για να ενημερωθεί η ασφαλιστική εταιρεία. Η ακύρωση του ασφαλιστηρίου συμβολαίου ισχύει από την ημερομηνία παραλαβής της επιστολής σας από την εταιρεία.

Τί πρέπει να κάνω σε περίπτωση πώλησης και μεταβίβασης του οχήματός μου;

Σε περίπτωση μεταβίβασης κυριότητας οχήματος (δηλαδή να έχει εκδοθεί νέα άδεια κυκλοφορίας με αλλαγή επωνυμίας), η ασφαλιστική σύμβαση (το ασφαλιστήριο συμβόλαιο) λύεται αυτοδίκαια μετά την παρέλευση τριάντα (30) ημερών από την ημερομηνία της μεταβίβασης, χωρίς να απαιτείται εκ μέρους της εταιρείας οποιαδήποτε ενέργεια.
Εάν μετά τη μεταβίβαση του οχήματος, συναφθεί νέο ασφαλιστήριο συμβόλαιο για το μεταβιβασμένο όχημα, η ασφαλιστική σύμβαση παύει να ισχύει.

Πώς μπορώ να ελέγξω εάν το όχημά είναι ασφαλισμένο;

Όλες οι ασφαλιστικές εταιρείες που λειτουργούν στην Ελλάδα είναι υποχρεωμένες να ενημερώνουν τις αρμόδιες αρχές (Επικουρικό Κεφάλαιο Ασφάλισης Οχημάτων) για τον στόλο των οχημάτων που έχουν ασφαλισμένα.
Το δε Κέντρο Πληροφοριών του Επικουρικού Κεφαλαίου, έχει θέσει από την 1 Μαΐου 2015 σε λειτουργία διαδικτυακή εφαρμογή, μέσω της οποίας ο κάτοχος κάθε οχήματος μπορεί να δει σε πραγματικό χρόνο την ασφαλιστική εταιρεία που έχει ασφαλίσει το όχημά του και την διάρκεια ασφάλισής.
Η διαδικασία είναι απλή και ολοκληρώνεται άμεσα μέσω της ιστοσελίδας του Κέντρου Πληροφοριών www.hic.gr,  στην επιλογή «Είναι ασφαλισμένο το όχημά σας; Ελέγξτε το τώρα !».
Πληκτρολογώντας απλά τον αριθμό κυκλοφορίας του οχήματος σας και τον Α.Φ.Μ., σας εμφανίζεται η διάρκεια του συμβολαίου και η ασφαλιστική εταιρεία που είστε ασφαλισμένος.
Σε περίπτωση που έχετε ασφαλιστήριο συμβόλαιο σε ισχύ και δε βρήκατε το όχημά σας ασφαλισμένο στην ηλεκτρονική εφαρμογή, πρέπει άμεσα να επικοινωνήσετε με τον ασφαλιστικό σας σύμβουλο, καθώς η βάση δεδομένων του Κέντρου Πληροφοριών χρησιμοποιείται από τις αρμόδιες αρχές για τον ηλεκτρονικό έλεγχο και εντοπισμό των ανασφάλιστων οχημάτων.   

Τί είναι ο ηλεκτρονικός έλεγχος των ανασφάλιστων οχημάτων;

Από τον Απρίλιο του 2013 έχει θεσπιστεί στη χώρα μας νομοθεσία, κατά τα πρότυπα πολλών ευρωπαϊκών κρατών, η διαδικασία ηλεκτρονικού ελέγχου της κυκλοφορίας ανασφάλιστων οχημάτων,
η οποία μπορεί να εφαρμόζεται παράλληλα με τους επιτόπιους αστυνομικούς ελέγχους.
Η νομοθεσία προβλέπει την υποχρέωση εντοπισμού των ανασφάλιστων οχημάτων από την Πολιτεία μέσω της ηλεκτρονικής διασταύρωσης μηχανογραφικών αρχείων των κυκλοφορούντων και των ασφαλισμένων οχημάτων.
Ο σχετικός έλεγχος γίνεται με πρωτοβουλία του Κράτους οποιαδήποτε χρονική στιγμή, άμεσα και ηλεκτρονικά, στο σύνολο των εκάστοτε κυκλοφορούντων οχημάτων και σε περίπτωση εντοπισμού ανασφάλιστου οχήματος, πιστοποιούνται πρόστιμα στους ιδιοκτήτες των οχημάτων μέσω της εφορίας.

 Αν οδηγώ ανασφάλιστο όχημα ποιες είναι οι κυρώσεις;

Σε περίπτωση κυκλοφορίας οχήματος χωρίς την απαιτούμενη ασφαλιστική κάλυψη  επιβάλλονται οι παρακάτω διοικητικές κυρώσεις:

 1. Αφαίρεση της άδειας ικανότητας οδηγού για έξι (6) μήνες.
 2. Αφαίρεση της άδειας κυκλοφορίας μετά των κρατικών πινακίδων του οχήματος για έξι (6) μήνες και επί εμπλοκής του σε ατύχημα για δύο (2) χρόνια. Για την επιστροφή των πινακίδων και της άδειας κυκλοφορίας μετά την παρέλευση των ανωτέρω περιόδων απαιτείται η προσκόμιση από τον ενδιαφερόμενο του σχετικού συμβολαίου ασφάλισης.
 3. Χρηματικό πρόστιμο στον κύριο ή κάτοχο του οχήματος και στον οδηγό αυτού, υπέρ του κατά το άρθρο 16 του κ.ν. 489/1976 Επικουρικού Κεφαλαίου ίσο με χίλια ευρώ (1.000 €) για τα λεωφορεία και για τα φορτηγά δημοσίας χρήσης, πεντακόσια ευρώ (500 €) για τα επιβατηγά οχήματα και άλλα οχήματα πάσης φύσεως και διακόσια πενήντα ευρώ (250€) για τα δίκυκλα.

Κατ’ εξαίρεση επιστρέφονται, προ της παρέλευσης των ανωτέρω περιόδων αφαίρεσης:

 1. Η άδεια ικανότητας οδηγού, στον οδηγό του οχήματος, με την προσκόμιση απόδειξης πληρωμής του κατά επιβληθέντος διοικητικού προστίμου.
 2. Η αφαιρεθείσα άδεια κυκλοφορίας του οχήματος μετά των κρατικών πινακίδων, στον κύριο ή κάτοχο αυτού, με την προσκόμιση απόδειξης πληρωμής του κατά περίπτωση επιβληθέντος διοικητικού προστίμου και του σχετικού συμβολαίου ασφάλισης.

Σε περίπτωση διακοπής εργασιών της ασφαλιστικής εταιρείας, πώς αποζημιώνομαι;

Στα πλαίσια εναρμόνισης της Δανέζικης Νομοθεσίας με αυτή της ΕΕ, από 1η Ιανουαρίου 2019 το Επικουρικό Κεφάλαιο Δανίας αποζημιώνει Δανούς καταναλωτές.
Οι δικαιούχοι αποζημίωσης, από ασφάλιση αστικής ευθύνης χερσαίων οχημάτων, στην περίπτωση διακοπής εργασιών Δανέζικης ασφαλιστικής εταιρείας, απευθύνονται στο Επικουρικό Κεφάλαιο Δανίας.Η Qudos Insurance A/S ως εκ τούτου, υπόκειται στην εφαρμογή του νέου κανονισμού, καθώς εδρεύει στη Δανία.Στα πλαίσια της προστασίας του καταναλωτή σε άλλες χώρες της ΕΕ/ΕΟΚ, όπου δραστηριοποιείται η Qudos Insurance A/S,τα δικαιώματα των καταναλωτών προστατεύονται από την Εθνική Νομοθεσία της εκάστοτε χώρας.Στην προκειμένη περίπτωση, από το Ελληνικό Επικουρικό Κεφάλαιο, όπως ισχύει για όλες τις ασφαλιστικές εταιρείες, Ελληνικές και Αλλοδαπές που ασκούν εργασίες στην Ελληνική Επικράτεια.

Ποιες διαδικασίες χρειάζεται να ακολουθήσω και ποιά τα δικαιολογητικά ώστε να ταξιδέψω στο εξωτερικό;

Για να ταξιδέψετε στο εξωτερικό χρειάζεται να υπάρχει σε ισχύ ασφαλιστήριο συμβόλαιο στην Qudos και να ενημερωθεί η Qudos ή ο ασφαλιστικός σας σύμβουλος, λίγες μέρες πριν, για τον προορισμό σας και τη διάρκεια του ταξιδιού.
Στη συνέχεια, θα σας δοθεί η Πράσινη Κάρτα μέσω του Γραφείου Διεθνούς Ασφάλισης με την οποία καλύπτεστε για ταξίδι στο εξωτερικό, όχι μόνο στον Ενιαίο Ευρωπαϊκό Χώρο (Ε.Ο.Χ.) αλλά και στις υπόλοιπες χώρες όπου ισχύει το σύστημα Πράσινων Καρτών.

Τι πρέπει να κάνω σε περίπτωση τροχαίου ατυχήματος;

 1. Να καλέσετε υποχρεωτικά τη Φροντίδα Ατυχήματος Interamerican, Τ. 216 4004170 (24 ώρες το 24ωρο, 365 μέρες το χρόνο).
  Να ενημερώσετε άμεσα την αρμόδια Αστυνομική Αρχή.
  Σε περίπτωση που δε δύναται η ανωτέρω επικοινωνία, επικοινωνήσετε άμεσα με τον ασφαλιστικό σας σύμβουλο και συμπληρώσετε την υπεύθυνη δήλωση ατυχήματος.

Τι πρέπει να κάνω σε περίπτωση κλοπής ή πυρκαγιάς του αυτοκινήτου μου;

 1. Να ενημερώσετε άμεσα την αρμόδια Αστυνομική Αρχή
 2. Να ενημερώσετε άμεσα για την πυρκαγιά την Πυροσβεστική Υπηρεσία
 3. Σε περίπτωση που δε δύναται η ανωτέρω επικοινωνία, επικοινωνήσετε άμεσα με τον ασφαλιστικό σας σύμβουλο και συμπληρώσετε την υπεύθυνη δήλωση ατυχήματος.

Σε περίπτωση θραύσης κρυστάλλων, πώς με αποζημιώνει η Qudos;

Εάν η συγκεκριμένη κάλυψη συμπεριλαμβάνεται στο ασφαλιστήριο συμβόλαιό σας, η Qudos αναλαμβάνει την επισκευή ή την αντικατάσταση των κρυστάλλων σε περίπτωση θραύσης, άμεσα και χωρίς καμία οικονομική επιβάρυνση, σε οποιοδήποτε σημείο της Ελλάδας σε συνεργασία Συνεργείων.  Παρακαλούμε όπως επικοινωνήσετε με το Τμήμα Ζημιών για τις απαραίτητες πληροφορίες.